OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649 – ogólnopolska organizacja pożytku publicznego posiadająca NIP: 5242713775, REGON: 142397527.
  Adres: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
  Adres e-mail: [email protected]
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach informacyjnych i marketingowych, tj. przesyłanie informacji o zbliżających się wydarzeniach oraz postępach prac nad Projektem Las.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – przesyłanie informacji nt. Projektu Las.
 4. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych są wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora oraz podmioty, które będą świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia chęci rezygnacji z otrzymywania newsletteru.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje:
  1. prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  2. prawo do żądania od administratora sprostowania, w tym uzupełnienia, danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych,
  3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.